Kullanım Koşulları


Aşağıda, "İnşaatçım Portalı" ve "Kullanıcı" arasındaki kullanım şartları yer almaktadır. "İnşaatçım Portalı" istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın kullanım koşullarını değiştirebilir. Kullanıcı işbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, bu internet sitesini kullanmayınız.

Tanımlar

www.insaatcim.net:"www.insaatcim.net" isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Kullanıcı:“www.insaatcim.net”e çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik:"www.insaatcim.net "in ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından " www.insaatcim.net ‘’e üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "İnşaatçım" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Taşeron:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede
belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, talep oluşturabilen ve belirttiği iş alanı dâhilinde teklif verebilen firma veya kişilerdir.

Profesyonel:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, belirttiği iş alanı dâhilinde teklif verebilen firma veya kişilerdir.

Tedarikçi:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede
belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, dilediği iş alanı dâhilinde teklif verebilen firma veya kişilerdir.

İş makinesi sahibi:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, belirttiği iş alanı dâhilinde teklif verebilen firma veya kişilerdir.

Müteahhit:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan talep oluşturabilen fakat teklif veremeyen firma veya kişilerdir.

Bireysel kullanıcı: "www.insaatcim.net"e  üye olan ve "www.insaatcim.net" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan talep oluşturabilen fakat teklif veremeyen firma veya kişilerdir.

Öğrenci:"www.insaatcim.net"e üye olan ve "www.insaatcim.net" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan staj imkanı olan firmalara ulaşabilmeyi amaçlayan teklif ve talep oluşturamayan kişilerdir.

"Talep":Taşeron, müteahhit ve bireysel kullanıcı tarafından oluşturulabilen form yapısıdır.

"Teklif":Daha önce oluşturulmuş talep formuna istinaden taşeron, tedarikçi, iş makinesi sahibi ve profesyonel hizmet verenler tarafından oluşturulabilen form yapısıdır.

İnşaatçım Veri tabanı”:“www.insaatcim.net”dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "İnşaatçım’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  ve Türkpatent'in 2018/07886 sayılı numarası  gereğince korunan veri tabanı.


1.1

Bu internet sitesi bilgilendirme amacıyla, iyi niyetle hazırlanmıştır. "İnşaatçım", doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, internet sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İnternet sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı "İnşaatçım"ın  yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve "İnşaatçım"ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.2

"İnşaatçım" işbu internet sitesi aracılığıyla gizli veya mülkiyeti başkalarına ait bilgi elde etmek istememektedir. "İnşaatçım", kendisine yollanan her türlü bilgiyi "gizli olmayan bilgi" olarak değerlendirecektir.

1.3

Kullanıcılar "İnşaatçım" üzerindeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların "İnşaatçım"ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

1.4

"İnşaatçım", internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

1.5

İnternet sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili "İnşaatçım" hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet sitesi dışında bulunan internet siteleri, "İnşaatçım"nın logosu olsa bile, "İnşaatçım"ın internet sitesinden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde "İnşaatçım"ın hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. "İnşaatçım", internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden internet sitesine yapılan bağlantılar "İnşaatçım"ın yazılı iznine tabidir.

1.6

"İnşaatçım"ın internet sitesinin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, Truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, Truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır. Siteden indireceğiniz projeler ve dosyalar için kendi bilgisayarınızda virüs taraması yaptırmalısınız. Kullanıcıların sisteme yüklediği, yayımladığı veya yayımlamadığı her türlü proje ve dosyaların telif hakkı korumaları yükleyenin sorumluluğundadır. "İnşaatçım"ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

1.7

"İnşaatçım", internet sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kar/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir. "İnşaatçım" oluşabilecek teknik arıza ve bakımlardan dolayı önceden haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin sitenin yayınını kısa veya uzun süreli geçici olarak durdurabilir.

1.8

"İnşaatçım", işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. "İnşaatçım" herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. İnternet sitesini kullanmak bu türden değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir.

1.9

Kullanıcı "İnşaatçım"ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanamaz ve "İnşaatçım"ın veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.

1.10

"İnşaatçım", internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.

1.11

İnternet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

1.12

"Kullanıcılar" ve "Üyeler", “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, İnşaatçım’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

1.13

"Kullanıcılar" ve "Üyeler", "İnşaatçım"ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "İnşaatçım" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "İnşaatçım" tarafından yapılabilir. "İnşaatçım" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin,
"Kullanıcılar" ve "Üyeler" tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "Kullanıcı" veya "Üye"ye aittir.

1.14

"İnşaatçım", “www.insaatcim.net” üzerinden "Kullanıcı" veya "Üyeler” tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası", “Kullanım  Koşulları”  ve "Üyelik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, ilan içeriklerini İ"nşaatçım"ın reklam ve tanıtımlarında kullanabilir. "İnşaatçım" aynı zamanda kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "www.insaatcim.net"in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

1.15

“www.insaatcim.net” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “İnşaatçım Veri Tabanı"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “İnşaatçım Veri Tabanı"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişilerin T.C.K. Mad. 243 (1)’de belirtildiği üzere bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak, "İnşaatçım" tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

1.16

“www.insaatcim.net” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "İnşaatçım"ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “İnşaatçım’’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

1.17

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "İnşaatçım" işbu "Kullanım Koşulları", "Gizlilik Politikası" ve "Üyelik Sözleşmesi ”sinden herhangi birini geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep sayılan hal veya hallerde "İnşaatçım"ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İnşaatçım gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

1.18

İşbu "Kullanım Koşulları", "İnşaatçım" tarafından “www.insaatcim.net”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcılar" ve "Üyeler", işbu ”Kullanım Koşulları"nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri "www.insaatcim.net"i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.